Skip to Content

Conference BOARD

General Chair

Aleksander Spivakovsky (Kherson State University, Ukraine)

Steering Committee

 • Aleksander Spivakovsky (Kherson State University, Ukraine)
 • Heinrich C. Mayr (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)
 • Mykola Nikitchenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
 • Grygoriy Zholtkevych (V.N.Karazin Kharkiv National University, Ukraine)
 • Vadim Ermolayev (Zaporozhye National University, Ukraine)
 • Mikhail Zavileysky (DataArt, Russian Federation)

Program Committee Chairs

 • Vadim Ermolayev (Zaporizhzhya National University, Ukraine)
 • Heinrich C. Mayr (Alpen-Adria-Universät Klagenfurt, Austria)

Workshops Chair

 • Mykola Nikitchenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Tutorial Chair

 • Grygoriy Zholtkevych (V.N.Karazin Kharkiv National University, Ukraine)

IT Talks Chairs

 • Aleksander Spivakovsky (Kherson State University, Ukraine)
 • Mikhail Zavileysky (DataArt, Russian Federation)

Publicity Chair

 • Natalya Kushnir (Kherson State University, Ukraine)

Program Committee