Skip to Content

Organizing Committee

Local Organizing Committee:

 • Anatoly Anisimov (chair)
 • Mykola Nikitchenko (chair)
 • Volodymyr Shevchenko (vice-chair)
 • Dmytro Buy
 • Ievgen Ivanov
 • Tatiana Rossada
 • Aleksey Senchenko
 • Ruban Mykola
 • Shyshatska Olena
 • Taras Panchenko
 • Dmytro Volkovytskyi