Skip to Content

Conference BOARD

General Chairs

 • Yuriy Bobalo, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Aleksander Spivakovsky, Verkhovna Rada of Ukraine

Steering Committee

 • Vadim Ermolayev, Zaporizhzhya National University, Ukraine
 • Heinrich C. Mayr, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria
 • Mykola Nikitchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 • Aleksander Spivakovsky, Verkhovna Rada of Ukraine
 • Mikhail Zavileysky, DataArt, Russian Federation
 • Grygoriy Zholtkevych, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Program Committee Chairs

 • Sotiris Batsakis, University of Huddersfield, United Kingdom
 • Heinrich C. Mayr, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria
 • Vitaliy Yakovyna, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Workshops Chairs

 • Mykola Nikitchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 • Grygoriy Zholtkevych, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Tutorials Chair

 • Vadim Ermolayev, Zaporizhzhya National University, Ukraine

IT Talks Chairs

 • Aleksander Spivakovsky, Verkhovna Rada of Ukraine
 • Mikhail Zavileysky, DataArt, Russian Federation

Publicity Chair

 • Natalya Kushnir, Kherson State University, Ukraine

Web Chair

 • Eugene Alferov, Kherson State University, Ukraine

Local Organization Chair

 • Dmytro Fedasyuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Local Organizing Committee

 • Orest Lavriv, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Lyudmyla Novgorodska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Leonid Ozirkovsky, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Oksana Soprunyuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Program Committee